Conference Committee

Organizing Committee

· Chairman:LU Pengqi

· Vice-chairpersons:GU Chao, WANG Shumei,LI Yuquan, YE Hongjun, WANG Chunge, YU Shicheng, XU Minqiang, LI Hai, SONG Dihuang, WANG Guohua

· Members:CHEN Bo, HU Fang,YANG Yuntao, HU Shuguang, BAI Feipeng, HU Zhengliang, CHU Beiping, LI Xiping, QI Ji

 

Topic and Agenda Committee

· Director:HU Zhengliang

· Consultant:SI Yuzhuo, YIN Dongnian, YU Shicheng

· Members:LI Yuquan,LI Hai, SONG Dihuang,WANG Yanjun, GUAN Zhengyi, ZHANG Yongjian, HAN Lixin, GUO Yu, WANG Guohua, XU Guoping, SHEN Qiuming, JIANG Zhengxiong, QI Ji, ZHENG Rui

 

Conference Secretariat

WANG Chao, Hotel Booking,2490523598@qq.com, +86-15001929545

ZHENG Rui (English Speaker), Conference Topics and Papers, ruizheng@shmtu.edu.cn,+86-17821853516